Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

1969/1970 ��retim y�l�nda Hayvan Sa�l�k memurlar� meslek Lisesi olarak hizmete giren okul,bina ve m��temilat� ile �n�n� �niversitesi E�itim Fak�ltesi ve �ktisadi ve �dari Bilimler Akademisi olarak hizmet vermi�tir. Bakanl���m�z Orta��retim Genel M�d�rl����n�n 06/08/1986 tarih ve 22065 say�l� onaylar� ile 1986/1987 ��retim y�l�nda d�nemin (45.h�k�met) Malatya millet vekili ve Milli E�itim Bakan� say�n Metin EM�RO�LU taraf�ndan Fen lisesi olarak e�itim-��retime a��lm��t�r.

Kullanmakta olan yerle�ke daha �nce �n�n� �niversitesi E�itim Fak�ltesi ve �ktisadi ve �dari Bilimler Akademisi olarak hizmet vermi�tir. Bakanl�k Orta��retim Genel M�d�rl���n�n 06.08.1986 tarih ve 22065 say�l� onaylar� ile 1986�1987 ��retim y�l�nda Malatya Fen Lisesi olarak e�itim ve ��retime a��lm��t�r. Ayn� zamanda kurucu m�d�r de olan Yahya �ZKAN 1986�2005 y�llar� aras�nda g�rev yapm�� olup 2005 y�l�nda kendi iste�i ile g�revden ayr�lm��t�r. Okulun ba�ar�s�n�n art�r�lmas� i�in okul idaresi, okul aile birli�i ve t�m personel gayret g�stermeye �al��maktad�r. 2005-2006 ��retim y�l�ndan itibaren okulda bir �ok de�i�iklik yap�lm��t�r. ��renci kay�tlar�ndan elde edilen gelirle, hem okula hem de pansiyonda modernizasyon cal��malari yap�lmaya ba�lanm��t�r.

Murat D�NMEZ Okul M�d�r� (Edebiyat) Murat KATI M�d�r Yard�mc�s� (Tarih) Alpay A. G�RSOY M�d�r Ba� Yard�mc�s� (Resim) Fikri DEM�RTA� M�d�r Yard�mc�s� (Resim) �brahim G�RDAL Matematik ��retmeni Yurdal SEVER Matematik ��retmeni �lyas DAL Matematik ��retmeni Seyit �ET�N Matematik ��retmeni Bekir �LHAN Matematik ��retmeni Remzi ORHAN Kimya ��retmeni �smail MUTLU Kimya ��retmeni ---------- Kimya ��retmeni Abdullah EM�RO�LU Fizik ��retmeni Alaaddin AYDO�AN Fizik ��retmeni B�lent KARAASLAN Fizik ��retmeni --------------- Fizik ��retmeni Mehmet DURGUNG�Z Biyoloji ��retmeni �ahamettin SELV� Biyoloji ��retmeni Ay�e SARA� Biyoloji ��retmeni Cennet KALKAN �ngilizce ��retmeni Nurten ��NTU�LU �ngilizce ��retmeni Fuat ERGENO�LU �ngilizce ��retmeni Zafer OSMANA�AO�LU Tarih ��retmeni Yunus CANPOLAT Tarih ��retmeni Kamil YILDIRIM Co�rafya ��retmeni Hikmet G�NBATTI Edebiyat ��retmeni Ey�p BARLAK Edebiyat ��retmeni Ahmet G�RB�Z Edebiyat ��retmeni Mustafa �ZEV Din K�lt. ve Ahl. Bil. G�lben KO�ER Rehber ��retmen Ahmet KILI� Felsefe ��retmeni Sad�k ��PATLAMAZ Beden E. ��retmeni Nuriye AV�AR Resim ��retmeni Muharrem YILDIZ Bilgisayar ��retmeni Saadet DA�A�AN Edebiyat ��retmeni