Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

Prof.Dr. Fatih H�LM�O�LU Rekt�r
Prof.Dr. Mustafa KILI� Rekt�r Yard�mc�s�
Prof.Dr. Aslan AKSOY Rekt�r Yard�mc�s�
Prof.Dr. Hasan K���KBAY Rekt�r Yard�mc�s�
FAK�LTE DEKANLARI
Prof. Dr. �zfer YE��LADA Fen-Ed.Fak.Dekan�
Prof. K.B�lent B�ROL E�itim Fak.Dekan�
Prof. Dr. Halil ��V� �k.ve �d.Bil.Fak. Dekan�
Prof. Dr. M.�zcan ERSOY T�p Fak.Dekan�
Prof. Dr. Musa SARIKAYA M�h.Fak.Dekan�
Prof. Dr. Aslan AKSOY Darende �lahiyat Fak.Dekan V.
Prof. Dr. Murat �ZMEN Ad�yaman Fen-Ed.Fak.Dekan V.
Prof. Dr. Kadir KARKIN G�zel Sanatlar Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. Fatih H�LM�O�LU Eczac�l�k Fak�ltesi Dekan V.
TEMS�LC� �YELER
Prof. Dr. Engin �ENER 
Prof. Dr. Bayram DEM�RC� E�itim Fak�ltesi ��retim �yesi
Re�at �ZKAN Genel Sekreter

�N�N� �N�VERS�TES�
TAR�H�ES�

�niversitemiz, 28 Ocak 1975 tarihinde T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete de yay�nlanarak y�r�rl��e giren yasa ile kurulmu�tur. �n�n� �niversitesi, 1976-1977 E�itim-��retim Y�l�'nda e�itime ba�lam��t�r. 1984 y�l�na kadar �imdiki Malatya Fen Lisesinde e�itimini s�rd�ren �niversitemiz, 1984-1985 E�itim-��retim D�nemi'nde, bug�nk� kampus alan�na ge�mi� ve h�zla geli�me imkan�na kavu�mu�tur.
�niversitemiz b�nyesinde ilk olarak Temel Bilimler Fak�ltesi ile E�itim Fak�ltesi kurulmu�tur. 28 �ubat 1977 tarihinde Temel Bilimler Fak�ltesi'nin Fizik, Kimya ve Matematik b�l�mlerine ��renci al�nmas�yla da fiilen e�itim-��retime ba�lam��t�r. Bununla birlikte, daha �nce kurulmu� olan �ukurova �niversitesi'ne ba�l� Malatya �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi de m�stakil olarak e�itim ve ��retime devam etmi�tir.
1981 y�l�nda Y�ksek��retim Kurulu'nun olu�turulmas� ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra yay�nlanan "Y�ksek ��retim Kurumlar� Te�kilat� Hakk�nda 41 Say�l� Kanun H�km�nde Kararname" ile �n�n� �niversitesi yeni bir yap�ya kavu�mu�tur. Buna g�re;Temel Bilimler Fak�ltesi Fen Edebiyat Fak�ltesi olarak, �ukurova �niversitesi �ktisadi ve Ticari �limler Akademisi'ne ba�l� Malatya �ktisadi ve Ticari �limler Y�ksekokulu'da �ktisadi ve �dari �limler Fak�ltesi olarak de�i�tirilmi�tir. Milli E�itim Bakanl���'na ba�l� Malatya Meslek Y�ksekokulu da �niversiteye ba�lanm��t�r.
�n�n� �niversitesi T�p Fak�ltesi ve M�hendislik Fak�ltesi 1988-1989 E�itim-��retim Y�l�'nda e�itim faaliyetine ba�lam��t�r.Darende �lahiyat Fak�ltesi, 1992-1993 E�itim-��retim Y�l�'nda Darende'de e�itime ba�lam��, 2001-2002 E�itim-��retim Y�l�'nda �n�n� �niversitesi kamp�s�ne ta��nm��t�r. Ad�yaman Fen-Edebiyat Fak�ltesi, Matematik ve T�rk Dili ve Edebiyat� b�l�mleri ise 1999-2000 ��retim Y�l�'nda e�itime ba�lam��t�r. Bakanlar Kurulu'nun 2001/3249 say� ve 24 Ekim 2001 tarih karar� ile kurulmas� onaylanan Eczac�l�k, Di� Hekimli�i ve G�zel Sanatlar Fak�ltelerinden, Eczac�l�k Fak�ltesi 2002-2003 E�itim-��retim Y�l�'nda e�itime ba�lam��t�r.
�n�n� �niversitesi, �niversal anlay��la �lke kalk�nmas�na hizmet edecek, kalifiye teknik eleman ihtiyac�n�n giderilmesine b�y�k katk� olacak Meslek Y�ksekokullar�n�n a��lmas�na b�y�k �nem vermi�tir. Bu kapsamda, bug�ne kadar 10 Meslek Y�ksekokulu kurulmu�tur. �lkemizin ihtiyac� bulunan kalifiye sa�l�k elemanlar�n�n yeti�tirilmesi, verimlili�in art�r�lmas� ve Ebe, Hem�ire ile Sa�l�k Memurlu�u e�itiminin, Avrupa Birli�i normlar�na uygun olarak lisans d�zeyinde ger�ekle�tirilmesi amac�yla Malatya ve Ad�yaman'da olmak �zere iki Sa�l�k Y�ksekokuluda 1997 y�l�nda a��lm��t�r.
E�itim ve ��retim birimlerinin yan� s�ra y�ksek lisans ve doktora ��retimini y�r�tmek amac�yla 1983 y�l�nda Sosyal Bilimler Enstit�s�, 1984 y�l�nda Fen Bilimleri Enstit�s� ve1993 y�l�nda Sa�l�k Bilimleri Enstit�s� kurulmu�tur.�n�n� �niversitesi bug�n; 1086 akademik, 1027 idari personel ile ��renciye e�itim-��retim hizmeti vermeyi s�rd�rmektedir.

�N�N� �N�VERS�TES� 
AKADEM�K PERSONEL �DAR� G�REVLER L�STES�

B�R�M� �NVANI ADI VE SOYADI
REKT�R Prof.Dr. Fatih H�LM�O�LU
REKT�R YARDIMCISI Prof.Dr. Mustafa KILI�
REKT�R YARDIMCISI Prof. Dr. Hasan K���KBAY
REKT�R YARDIMCISI Prof.Dr. Aslan AKSOY
Rekt�r K�lt�r Dan��man� Prof.Dr. Mustafa G�ND�Z
Rekt�r Sanat Dan��man� ��rt.Grv.Do�an AKBULUT
FAK�LTE DEKANLARI
FEN EDEB�YAT FAK�LTES� Prof.Dr. �zfer YE��LADA
E��T�M FAK�LTES� Prof. K. B�lent B�ROL
�KT�SAD� VE �DAR� B�L�MLER FAK�LTES� Prof.Dr. Halil ��V�
M�HEND�SL�K FAK�LTES� Prof.Dr. Musa SARIKAYA
TIP FAK�LTES� Prof.Dr. M. �zcan ERSOY
�LAH�YAT FAK�LTES� Prof.Dr. Aslan AKSOY
ADIYAMAN FEN-EDEB�YAT FAK�LTES� Prof.Dr. Murat �ZMEN
ECZACILIK FAK�LTES� Prof.Dr. Fatih H�LM�O�LU
G�ZEL SANATLAR FAK�LTES� Prof. Kadir KARKIN
D�� HEK�ML��� FAK�LTES� 
ENST�T� M�D�RLER�
SOSYAL B�L�MLER� ENST�T�S� Prof.Dr. Kemal KARTAL
FEN B�L�MLER� ENST�T�S� Prof.Dr. Ali �AH�N
SA�LIK B�L�MLER� ENST�T�S� Prof.Dr. Tayfun G�LD�R
Y�KSEKOKUL M�D�RLER�
MALATYA SA�LIK Y�KSEKOKULU Do�.Dr. Selma AY
ADIYAMAN SA�LIK Y�KSEKOKULU ��rt.Grv. Emine GE�K�L
BEDEN E�T. VE SPOR Y�KSEKOKULU 
MESLEK Y�KSEKOKUL M�D�RLER�
MALATYA MESLEK Y�KSEKOKULU Prof.Dr. Ahmet METE
ADIYAMAN MESLEK Y�KSEKOKULU ��rt.Grv. Tahsin GE�K�L
ARAPG�R MESLEK Y�KSEKOKULU ��rt.Grv. Dursun �ZG�LER
SA�LIK H�ZMETLER� MESLEK Y�KSEKOKULU Do�.Dr. Yelda KARINCAO�LU
BATTALGAZ� MESLEK Y�KSEK OKULU Yrd.Do�.Dr. �erafettin DO�USAN
KALE MESLEK Y�KSEKOKULU Prof.Dr. �adiye Nalan �ENER
YAKINCA MESLEK Y�KSEKOKULU Yrd.Do�.Dr. Mehmet YALVA�
AK�ADA� MESLEK Y�KSEKOKULU Do�.Dr. Ali BAYR�
S�RG� MESLEK Y�KSEKOKULU Prof.Dr. Hasan K���KBAY
HEK�MHAN MESLEK Y�KSEKOKULU Do�.Dr. Murat ERDEMO�LU
DO�AN�EH�R MESLEK Y�KSEKOKULU 
ARA�TIRMA VE UYGULAMA MERKEZ M�D�RLER� 
GELENEKSEL EL SNT.AR�. VE UYG.MRK. M�D. Yrd.Do�.Dr. H.Serdar MUTLU
G�K B�L�MLER� AR�. VE UYG. MRK. M�D. Yrd.Do�.Dr. Tuncay �ZDEM�R
KAYSI AR�. VE UYG. MRK. M�D�RL��� Yrd.Do�.Dr. Bayram Murat ASMA
�EVRE SORUNLARI AR�. VE UYG.MRK.M�D. Yrd.Do�.Dr. H.H�seyin DO�AN
ATAT�RK �LK. �NK. TRH. AR�. UYG. MRK.M�D. 
OS.DEVR� ADL�YE S�C. AR�.VE UYG. MRK. M�D. Yrd.Do�.Dr. G�knur G��EBAKAN
K�LT�R MERKEZ� M�D�RL��� Yrd.Do�.Dr. Mahire ASLAN
�N�VERS�TE SNY. ��B�R. AR�. UYG. MRK. M�D. Yrd.Do�.Dr. H.H�seyin DO�AN
B�L�MSEL ARA�TIRMA PROJELER� KOM. B�K. Prof.Dr. Hasan K���KBAY
STRATEJ�K ARA�TIRMA MERKEZ� M�D. Prof.Dr. Mustafa KILI�
REKT�RL��E BA�LI B�L�M BA�KANLARI 
T�RK D�L� B�L�M BA�KANLI�I Do�.Dr. Song�l TA�
YABANCI D�LLER B�L�M BA�KANLI�I Prof.Dr. Murat �ZMEN
G�ZEL SANATLAR B�L�M BA�KANLI�I Yrd.Do�.Dr. Adnan YALIM
ATAT�RK �LK. VE �NKILAP TRH. B�L. B�K. Prof.Dr. Mesut AYDIN
ENFORMAT�K B�L�M BA�KANLI�I Yrd.Do�.Dr. Mustafa KARAKAPLAN
TURGUT �ZAL TIP MERKEZ� BA�HEK�ML��� �DAR� G�REVLER L�STES� 
BA�HEK�M Do�.Dr. Mehmet Mutlu MEYDANLI
BA�HEK�M YARDIMCISI Yrd.Do�. Cengiz YA�MUR
BA�HEK�M YARDIMCISI Do�.Dr. M.Sait TEKEREKO�LU
BA�HEK�M YARDIMCISI Yrd.Do�. Ahmet SOYLU
BA�HEK�M YARDIMCISI Yrd.Do�. Yusuf �ST�N
BA�HEK�M YARDIMCISI

�n�n� �niversitesi ��renci ��leri Daire Ba�kanl���