Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

�smet �N�N� (24 Eyl�l 1884-25 Aral�k 1973) 

Mustafa �smet, Malatya'da yerle�mi� eski bir T�rk ailesi olan K�r�mo�ollar�ndand�r. B�y�k babas�n�n ad� Abd�lfettah'd�r. Mahkeme �yeliklerinde bulunmu� ve Harbiye Nezareti Muhakeme Dairesi M�meyyizli�inden emekli Hac� Re�it beyin o�ludur. 24 Eyl�l 1884 de �zmir'de do�mu�tur. Evli ve �� �ocuk babas�d�r. Babas�n�n g�revi nedeniyle Sivas'ta ilk okula ba�lam��, 1892 de Askeri R��tiye'ye girmi�, 1895 de okulu bitirmi�, Sivas M�lkiye �dadisinde (lise) ��renimine devam etmi�tir. 31 Temmuz 1897 de babas�n�n �stanbul'a tayini nedeniyle 6. s�n�fta ayr�lm��, Hal�c�o�lu'ndaki Harp okulunun lise k�sm�n� kaydolmu�tur. 1900 da Liseyi bitirmi�, 14 �ubat 1901 de Top�u Harbiye s�n�f�na girmi� 1 Eyl�l 1903 de okulu birincilikle bitirmi� ve Top�u M�laz�m� Sanisi (Te�men) olmu�tur. Okuldaki ba�ar�s� nedeniyle Erkan� Harbiye (Kurmay) s�n�f�na ayr�lm�� ve buray� da birinci ile bitirerek alt�n Maarif madalyas� alm��t�r. 1903 de Pangalt�'da bulunan Harp Akademisine girmi� ve 26 Eyl�l 1906 da s�n�f�n�n birincisi olarak Kurmay Y�zba�� r�tbesi ile mezun olmu�tur.

2 Ekim 1906 da Kurmay Y�zba�� olarak Edirne'de Ordu Merkezinde ilk g�revine ba�lam�� ve Sahra Top�u 8. Alay 3. B�l�k Kumandan� olarak g�revine devam etmi�, 7 Kas�m 1908 de Kola�as� r�tbesine y�kselmi� ve Edirne 2. T�menin Kurmayl�k g�revine getirilmi�tir.

26 �ubat 1910 da �mam Yahya'ya kar�� H�k�met taraf�ndan harekete ge�irilen Yemen M�rettep Kuvvetlerinin Kurmayl���na atanm�� ve Hudeyde'ye gelmi�tir. �mam Yahya ile yap�lan g�r��melere kat�lm�� ve g�sterdi�i ba�ar�lar nedeniyle 26 Nisan 1912 de Binba��l��a y�kseltilmi�tir. 25 �ubat 1913 tarihine kadar Yemen'de Genel Kuvvetlerin Kurmay Ba�kanl��� g�revinde bulunmu�tur.

Balkan harbinin ��kmas� �zerine �stanbul'a �a�r�lm��, 11 Nisan 1913 de B�y�k Karargah� Umumi I. �ubesinde, 8 - 29 Eyl�l 1913 de Bulgar delegeleri ile �stanbul'da Bar�� g�r��meleri ile g�revlendirilmi�tir. 15 Aral�k 1913 de Genel Kurmay 3. �ubesinde g�revlendirilmi�, 2 A�ustos 1914 de ilan edilen genel seferberlik ile I. Ordunun Kurmayl���na atanm��, Osmanl� �mparatorlu�unun 11 Kas�m 1914 de sava�a kat�lmas�ndan sonra 29 Kas�m 1914 de Kaymakaml��a (Yarbayl��a) y�kseltilmi�tir. 1914 de Ba�komutanl�k Genel Karargah� I. �ube M�d�rl���ne atanm��, 16 A�ustos 1915 de G�m�� Harp Liyakat Madalyas� kazanm��, Umumi Karargahta bir y�l bulunduktan sonra cephede g�rev istemi�, 2 Ekim 1915 de II. Ordunun Kurmay Ba�kan� olmu� ve 14 Aral�k 1915 de Miralayl��a (Albayl��a) y�kselmi�tir. 30 Aral�k 1916 da II. Orduya ba�l� 4. Kolordu Kumandanl���na atanm��t�r.

12 Aral�k 1916 da Kafkas cephesindeki yararl�klar� nedeniyle alt�n harp madalyas� alm��, 1 May�s 1917 de Filistin cephesindeki 20. ve 19 Haziran 1917 de 3. Kolordu Komutanl�klar�na atanm��, 20 Eyl�l 1917 de 7. Orduya ba�l� 3. Kolordu Kumandan� iken Atat�rk'�n Ba�komutanl��a verdi�i �nemli raporun haz�rlanmas�nda rol oynam��t�r. 1918 Sonbahar�nda �eria vadisinde Kolordusu ile ba�ar�lar kazanm��t�r.

Mondros m�tarekesi g�r��meleri s�ras�nda 24 Ekim 1918 de Harbiye Nezareti M�ste�arl���na getirilmi�, 22 Kas�ma kadar bu g�revde kald�ktan sonra, 29 Ocak 1919 da kurulan M�tareke Komisyonuna Askeri uzman olmu� ve Harbiye Nezaretinde bu ama�la kurulan Komisyona da Ba�kanl�k yapm��t�r. 4 A�ustos 1919 da Kolordu Komutanl��� yetkileri ile Askeri �ura �yeli�ine ve Muamelat� Umumiye M�d�rl���ne atanm�� ve 8 g�n sonra bu g�revinden al�nm��t�r.

8 Ocak 1920 de ilk defa Anadolu'ya ge�mi�tir. Davet �zerine �stanbul'a d�nm��, 16 Mart 1920 de �stanbul'un ��gali �zerine tekrar Anadolu'ya ge�mi�tir.

25 Nisan 1920 de se�ilen ge�ici y�r�tme kurulunda Atat�rk taraf�ndan kendisine bir g�rev verilmi� ve 3 May�s 1920 de kurulan ilk �cra Vekilleri Heyetinde Genel Kurmay Ba�kan� olmu�tur. �n�n�; Edirne'yi se�erek B�y�k Millet Meclisine Edirne Millet Vekili olarak girmi�tir.

8 Kas�m'da Garp Cephesi Komutanl���na (Genel Kurmay Ba�kanl��� g�revi �zerinde kalmak �zere) atanm��, �erkez Etem kuvvetlerini tasfiye etmi�, 10 Ocak 1921 de I. �n�n� zaferini kazanm�� ve Tu�generalli�e y�kseltilmi�, 31 Mart 1 Nisan 1921 de II. �n�n� kazanm��t�r. 1921 de Fevzi �akmak'�n Genel Kurmay Ba�kanl���na getirilmesi ile sadece cephe komutanl��� ile g�revlendirilmi�tir.

10 Kas�m 1921 de Garp Cephesi Kuvvetleri, 2 Ordudan meydana gelmi� ve Ordular grubu halinde �smet Pa�an�n Komutanl���na verilmi�tir. 9 Eyl�l de kazan�lan zafer �zerine r�tbesi Ferikli�e (Korgeneralli�e) Y�kseltilmi�tir.

03-11 Ekim tarihleri aras�nda Mudanya'da M�tareke g�r��melerini s�rd�rm�� ve anla�may� imzalam��t�r. 26 Ekim 1922 de Edirne Millet Vekili s�fat�yla D��i�leri Bakan� olmu� ve Lozan Konferans�na heyet Ba�kan� olarak kat�lm��t�r. I. Lozan Konferans� 4 �ubat 1923 de kesilmi�, II. Lozan Konferans� 23 Nisan 1923 de ba�lam�� ve 24 Temmuz 1923 de Bar�� Anla�mas� imzalanm��t�r.14 A�ustos 1923 tarihinden 5 Mart 1924 tarihine kadar ikinci defa Malatya Milletvekili olarak Hariciye Vekili olmu� ve 30 Ekim 1923 de T�rkiye Cumhuriyetinin ilk Ba�bakan� olmu�tur. 20 Kas�m 1924 de Ba�bakanl�ktan �ekilmi� ve 5 Mart 1925 de ikinci defa Ba�bakan olmu� ve 25 Ekim 1937 de istifa ederek ayr�lm��t�r. 1937 de kendi iste�i ile emekliye ayr�lm��t�r.

10 Kas�m 1938 tarihinde Atat�rk'�n vefat� �zerine 11 Kas�m 1938 de Cumhurba�kan� se�ildi. 14 May�s 1950 y�l�nda yap�lan se�imlerde Demokrat Partinin �o�unlukla iktidara ge�mesi �zerine Cumhurba�kanl���ndan �ekildi ve o g�nden sonra muhalefet liderli�i g�revine ba�lad�.(�n�n� 3 Nisan 1939 - 8 Mart 1943 - 21 Temmuz 1946 se�imlerinde iki defa Cumhurba�kan� se�ilmi�tir).

2 May�s 1954 de ve 27 Ekim 1957 se�imlerinde Malatya'dan Millet Vekili Se�ilmi�, 20 Kas�m 1961 de �n�n� ba�kanl���nda ilk Koalisyon Kabinesi kurulmu� ve bu kabinenin �mr� k�sa olmu�tur. 25 Haziran 1962 de ikinci bir Koalisyon H�k�meti kurmu�tur. 25 Aral�k 1963 de ba��ms�zlardan olu�an ���nc� Koalisyon H�k�meti kurulmu� ve bu koalisyon �ubat 1965'e kadar devam etmi�tir. Ekim 1965 Se�imlerinde Adalet Partisinin �o�unlukla iktidara gelmesi �zerine ana muhalefet liderli�ine devam etmi�tir.

1931 de Atina'ya ve Budape�te'ye 1932 de Moskova ve Roma'ya 1933 de Sofya'ya 1937 de Belgrat'a Paris'e ve Londra'ya ve 1963 de Kenedi'nin cenaze t�reni i�in ve 1964 Haziran'�nda K�br�s Sorunu i�in Amerika'ya gitmi�tir. 25 Aral�k 1973'te vefat etmi�tir.

K�rm�z� - ye�il �stiklal Madalyas� vard�r.