Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

MALATYA KAYISISI

Kay�s�n�n Tarih�esi;

Tarihi kaynaklara g�re T�rkistan, Orta Asya ve Bat� �in�i i�erisine alan �ok geni� bir b�lgenin kay�s�n�n ana vatan� oldu�u san�lmaktad�r. G�n�m�zden 5000 y�l gibi �ok uzun bir zaman �nce kay�s� bu b�lgede bilinmekte ve tar�m� yap�lmaktayd�. B�y�k �skender�in seferleri s�ras�nda kay�s� M.�. IV�yy�da Anadolu�ya getirilmi� yeti�mesi i�in uygun iklim ve topraklar� Anadolu�da bulundu�undan Anadolu kay�s�n�n ikinci vatan� olmu�tur. M.�. I. Yy�da Roma ve Pers sava�lar� s�ras�nda Ermeni t�ccarlar taraf�ndan �nce �talya�ya sonra da Yunanistan�a g�t�r�lm��t�r. �talya ve Yunanistan�dan di�er Avrupa �lkelerine ge�i�i uzun y�llar alm�� 13. Yy�da �spanya ve �ngiltere, 17. Yy�da da Fransa ve Amerika�ya da g�t�r�lm��t�r.

Kay�s�, co�rafik olarak d�nyan�n hemen hemen her yerine da��lm�� olsa da daha �ok Akdeniz�e yak�n olan �lkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika k�talar�na yay�lm�� ve burada yeti�me alanlar� bulmu�tur. D�nya ya� kay�s� �retiminde T�rkiye birinci s�radad�r. T�rkiye�yi �spanya, �talya, birle�ik devletler toplulu�u, �ran Fransa, Yunanistan ve ABD izlemektedir. Bu birinci grup �lkelerin ya� kay�s� �retimleri 100 bin tonun �zerindedir. Birinci gruba Fas, Pakistan, Suriye, �in, G�ney Afrika, Macaristan, eski Yugoslavya, Romanya, Avustralya, takip etmektedir.

D�nya ya� kay�s� �retiminin yakla��k % 10-15�inin yap�ld��� T�rkiye�de 6 kay�s� b�lgesi bulunmaktad�r. Bu b�lgeler;

Malatya, Elaz��, Erzincan b�lgesi

Kars, I�d�r b�lgesi

Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) b�lgesi

Marmara B�lgesi

Ege B�lgesi

�� Anadolu B�lgesi

Bu b�lgeler i�erisinde Malatya, Elaz��, Erzincan b�lgesi d���ndaki b�lgelerin �retimleri sofral�k t�ketime y�neliktir. Birinci b�lgedeki kay�s�lar�n �o�unlu�u kurutulmakta ve bu b�lge d�nya kuru kay�s� �retiminin yakla��k % 85-90��n� kar��lamaktad�r.KAYISI BAH�ES� TES�S�

Giri�

Kay�s�, derin, iyi ge�irgen, iyi havalanan, s�cak ve besin maddelerince zengin, kumlu, t�nl�, humuslu topraklar� seven bir meyvedir. A�a�lar kuvvetli, b�y�k, yayvan ta� te�kil eder. 8-10 metreye kadar boylanabilir. K��� so�uk, yaz� s�cak iklimlerin meyvesidir. Yaz aylar�nda nem oran�n�n d���k olmas� meyvelerin kalitesi i�in �nemlidir. Kay�s�lar taze, kurutulmu� veya meyve suyu olarak b�t�n y�l boyunca t�ketilebilen meyvelerdendir. Kay�s� yeti�tiricili�i uzun vadeli ve pahal� bir yat�r�md�r. Bu sebeple bah�e kurarken �ok iyi planlama yap�lmal�d�r. Yap�lacak hata, toprak, para ve emek israf�d�r. Bu nedenle, bah�eler kurulmadan �nce Tar�m Kurulu�lar�yla s�k� i�birli�i yap�larak, �al��malara ba�lan�lmal�d�r.

Bah�e Yerinin Se�imi

-�lkbahar�n ge� donlar�ndan etkilendi�i i�in ova ve �ukur yerlerden ziyade yama� ve s�rtlar tercih edilmelidir.

-G�ney, g�neydo�u ve g�neybat� y�nlerine dikilmelidir.

-Irmak kenarlar�ndan, so�uk havalar�n topland��� veya sis ��ken �ukur yerlerden ka��n�lmal�d�r.

-Kay�s�, a��r ve �ok nemli killi topraklar hari� olmak �zere derin, ge�irgen, iyi havalanan, s�cak ve besin maddelerince zengin, ince dokulu, t�nl� veya t�nl�-kire�li, humuslu topraklarda en iyi �ekilde yeti�ir.

Dikime Haz�rl�k

Kay�s� bah�esi tesis edilecek arazi ilkbaharda krizma edilerek veya derince birka� kez alt �st etmek suretiyle i�lenir, toprak sonbahara kadar dinlenmeye b�rak�l�r. �mkanlar elverirse arazi tesviye edilmelidir. Yama� araziler, arazinin meyil durumuna g�re teraslama yap�ld�ktan sonra bah�e tesisi yap�lmal�d�r. A��r topraklarda d�n�me 2-3 ton kadar �iftlik g�bresi serpilip s�r�mle topra�a kar��t�r�lmal�d�r.

Dikim �ekilleri

Bah�e tesis edilecek yerin �ekli, arazinin meyili, ara ziraat� yap�l�p yap�lmayaca�� gibi durumlar g�z �n�ne al�narak dikim �ekillerinden biri tatbik edilir. Ayr�ca, topra��n verimlilik derecesi, sulama imkanlar� ve dikilecek kay�s� �e�idine g�re aral�k verilir.

Kare �eklinde Dikim

En �ok kullan�lan dikim �eklidir. Bu usulde dikilen a�a�lar�n s�ralar aras� ve s�ra �zeri mesafeler birbirine e�ittir. Bu mesafeler 10x10 veya 12x12 metre olarak uygulanmal�d�r. Uygulamada ilk s�ra, tarla kenar�ndan itibaren bir aral�k boyunun yar�s� kadar i�eriden i�aretlenir. Bir aral�k boyu 10 m. b�rak�lacaksa tarla kenar�ndan 5 m. i�eriden ilk i�aretleme yeri tespit edilir.

Dikd�rtgen �eklinde Dikim

Bu �ekilde dikim ara ziraat� yap�lmak istenildi�inde tercih edilir. Dikd�rtgen �eklinde tesis edilen bah�elerde s�ralar aras�ndaki mesafeler, s�ra �zeri mesafelerden daha fazlad�r. Bu mesafeler topra��n yap�s�na g�re de�i�mekle beraber ortalama s�ra aras� 12 m. s�ra �zeri 10 m. olarak tesis edilir. 

��gen �eklinde Dikim

��gen �eklindeki dikim, meyilli ve yama� araziler i�in uygundur. Bu usulde bah�e tesis etmek i�in fidanlar e�kenar ��genin k��elerine dikilir. K��eler aras�ndaki mesafe 8 veya 10 m. olmal�d�r.

Fidan Se�imi

-Tercih edilen �e�it ismine do�ru olmal�d�r.

-Sertifikal� fidanlar dikilmelidir. Bu, a�ac�n hastal�ks�z olmas� i�in gereklidir.

-Fidanlar bir ya��nda olmal�d�r.

-G�vde pi�kin ve d�zg�n, g�zler iyi te�ekk�l etmi� olmal�d�r.

-A�� yeri kapanm��, k�kleri bol sa�ak k�kl� olmal� ve bu sa�ak k�kler da��lm�� bulunmal�d�r.

-G�vde ve k�kler yaral�, bereli olmamal�d�r.

-Hastal�k ve zararl�lardan ar�nd�r�lm�� olmal�d�r.

Dikim Zaman�

-K�� so�uklar�n�n fazla olmad��� yerlerde sonbahar dikimi yap�lmal�d�r. ��nk�;

a)Toprak ve iklim dikime daha uygundur.

b)K�� ya���lar�ndan istifade edip, tutma oran� y�ksektir.

c)Erken geli�me sa�lan�r. 

-Mevsim uygun de�il, so�uklar fazla ise ilkbahar dikimi yap�lmal�d�r.

Fidan�n Dikilmesi

-Fidan dikilecek �ukurlar, sonbaharda ya���lardan �nce a��lmal� ve havalanmas� sa�lanmal�d�r.

-�ukurlar 60 cm. geni�li�inde ve 60 cm. derinli�inde olmal�d�r.

-�ukurlar a��lmadan �nce toprak i�lenir. Toprak haz�rl��� bittikten sonra dikim �ekline g�re i�aretlenir ve i�aret yerlerine �ak�lan kaz�klar�n yerlerinde kalmas�na dikkat edilir.

-Dikilecek fidanlar�n �ukurlar� a��l�rken �stten ��kan toprak bir tarafa, alttan ��kan ba�ka bir tarafa y���larak birbirine kar��mamas� sa�lan�r.

-Dikim yap�lmadan �nce fidanlara mutlaka dikim budamas� yap�lmal�d�r.

-Dikim budamas�, k�k ve s�rg�n budamas� �eklinde uygulan�r.

-K�k budamas�nda k�klerdeki yara yerleri beyaz ve sa�lam dokular meydana ��k�ncaya kadar kesilir. ��r�k, k�r�k, bereli yerler ay�klan�r. Bir biri �zerine binmi� k�kler temizlenir.

-S�rg�n budamas�nda g�vde �zerindeki yan dallar�n t�m� dipten kesilir. Fidan�n durumuna g�re de 80-120 cm. den �oban sopas� gibi meyilli olarak kesilir.

-Dikim i�in ilk olarak fidan�n dikilece�i yerin 15 cm. kadar uza��na ve �ukurun i�lenmemi� olan toprak k�sm�na sonradan fidana destek olacak bir herek dikilir.

-Dikim esnas�nda dikim tahtas� kullan�lmal�d�r.

-Herek dikildikten sonra �ukurun dibine (�ukurun �st y�z�nden al�nm�� topra�a 1/3 oran�nda yanm�� �iftlik g�bresi kar��t�r�larak haz�rlanan) har�la bir t�msek yap�l�r. Fidan bu t�msek �zerine yerle�tirilir. �zerine �ukurun �st k�sm�na ait olan g�breli toprak konur. Toprak iyice k�kler aras�na s�k��t�r�l�r. �ukurun dibinden ��kan di�er toprakla da �ukur tamam�yla doldurulur ve bu esnada ayakla hafif�e bast�r�l�r. Dikim tahtas� kald�r�l�p, fidan�n etraf�nda bir sulama �ana�� te�kil edilir. Dikimden hemen sonra bolca can suyu verilir. �ana��n �zerine taze g�bre serilerek toprakla kapat�l�r ve bu suretle kurumas� �nlenmi� olur.

Dikimde dikkat edilecek en �nemli husus;

A�� yerinin toprak hizas�ndan 2-3 parmak yukar�da bulunacak �ekilde dikim yap�lmas�d�r.

KAYISI BAH�ES� BAKIMI

Meyvecilikte devaml� ve kaliteli mahsul al�nabilmesi i�in bah�e bak�mlar�n�n tekni�ine uygun olarak yap�lmas� gerekir. Kay�s� a�ac�, yaz aylar�nda gelecek y�l�n tomurcuklar�n� te�ekk�l ettirmeye ba�lar. Normal bak�m i�lerinin yap�lmamas�, bir sonraki y�l�n �r�n�n�olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle �artlar ne olursa olsun a�ac�n sa�l���, bah�enin �mr�n�n uzun, �r�n�n bol,kaliteli ve s�rekli olmas� i�in t�m bak�m i�lemleri tekni�ine uygun olarak tam ve zaman�nda yap�lmal�d�r.

Toprak ��leme

-Sonbaharda yaprak d�k�m�nden sonra bah�e y�zeysel olarak k�lt�vat�r veya k���k bah�e pullu�u ile s�r�l�r.S�r�m imkan� yoksa bel ile i�lenir.

-�lkbaharda meyveler f�nd�k b�y�kl���ne geldi�inde ve yabanc� otlar�n �o�unlu�unun ��kt���,ya���lar�n bol oldu�u d�nemde (May�s) s�ra aralar� yine ayn� �ekilde s�r�l�r ve sulama �anaklar� ile kar�klar haz�rlan�r.

-Toprak i�leme zaman� �ok �nemli olup,erken toprak i�lenmesi yani tam �i�eklenme d�nemi s�r�m yap�lmas� �i�ek ve meyve d�k�lmesine neden olur.

-Toprak i�lenirken a�ac�n g�vdesine ve k�klerine zarar verilmemesi i�in s�r�m y�zeysel yap�lmal�d�r.

-�lkbaharda toprak i�lemesi mutlaka, muhtemel don tarihlerinden sonra yap�lmal�d�r. ��nk� toprak i�lemesi yap�lm�� bah�elerde don zarar�, i�lenmemi� bah�elerdeki zararaoranla daha fazla olmaktad�r.

Budama

-�oban sopas� haline getirilerek (Tepesi 110-120 cm. y�kseklikten vurulmu� olarak) dikilen fidanlar,Haziran-Temmuz aylar�nda 4-5 s�rg�n b�rak�l�p di�er s�rg�nler dipten kesilir.

-�lk dal toprak seviyesinden 50-60 cm. y�kseklikte b�rak�lmal�,b�rak�lan dallar ayr� y�nlerde,geni� a��l� ve birbirinden 15-20 cm. mesafede bulunmal�d�r.

-Hasat,m�cadele ve bak�m i�lerinin kolay olmas� i�in a�a� m�mk�n oldu�u kadar al�aktan ta�land�r�lmal�d�r.Y�ksek ta�l� kay�s� a�a�lar� g�ne� yan�kl���na maruz kalmaktad�r.

-Sis ve sao�uk havan�n topland��� taban arazilerde,dereve �ay kenarlar�nda tesis edilecek bah�eler y�ksek (70-80 cm) ta�land�r�lmal�d�r.

-�lk 2-3 y�lda �ekil budamas� yap�larak �eklini alm�� a�a�larda ilerleyen y�llarda budama pek fazla yap�lmaz.

-�iddetli budamalarda a�a� zamk ��kar�r ve geli�emez.Bu y�zden sonbaharda ila�lama �ncesi yapraklar d�k�lmeden �nce kuru dallar�n ve �st �ste gelen gereksiz dallar�n ay�klanmas� en uygun budama �eklidir.

-Budamadan sonra yara yerleri mutlaka a�� macunu ile kapat�lmal�d�r.Budama yap�l�rken t�rnak b�rakmadan dipten kesmeye dikkat edilmelidir.

Sulama

-Toprak yap�s�na,ya��� durumuna g�re de�i�mekle beraber yaz i�erisinde Malatya b�lgesinde 3-5 defa sulama yap�lmal�d�r.Bu sulamalar�n zamanlar�;

*

Birinci sulama �a�ala devresinde,
*

�kinci sulama hasattan 15 g�n �nce,
*

���nc� sulama hasattan hemen sonra,
*

D�rd�nc� sulama A�ustos ay�nda,
*

Be�inci sulama Eyl�l ay�nda yap�lmal�d�r. 

-A�ac�n sa�l��� i�in suyun a�a� g�vdesine de�memesine dikkat edilmelidir.

-Sulama sabah�n erken saatlerinde veya ak�am,gece yap�lmal�d�r.

-Suyun dengesiz verilmesi meyvelerde �atlamalara,d�k�lmelere ve kalite bozuklu�una yol a�ar.A��r topraklarda suyun g�llenip,zamkla�ma ve k�k ��r�kl��� gibi hastal�klara yo a�mamas� i�in sulama suyunun kontroll� verilmesi gereklidir.

-A�ac�n k�k bo�az� �evresine 50 cm kadar yar��apl� k���k bir �anak,a�a� tac� izd���m� geni�li�inde ikinci bir �anak a��l�r ve su bu iki �ana��n aras�na verilir.

G�breleme

-En uygun g�breleme toprak ve yaprak analizi sonucu elde edilen bilgilere g�re yap�lan g�brelemedir.Bu nedenle 2-3 y�lda bir toprak tahlili yap�lmal�d�r.

-2-3 y�lda bir sonbahardadekara 2-3 ton yanm�� �iftlik g�bresi (Hayvan G�bresi) verilmelidir. ��nk� hayvan g�bresi topra��n havalanmas�n�,su tutmas�n� ve topraktaki k���k canl�lar�n faaliyetlerini olumlu y�nde etkiler ve topra��n verimlili�ini art�r�r. G�brenin yanm�� olmas� �zellikle gereklidir. G�bre verildikten sonra topra�a kar��t�r�lmal�d�r.

-Ticari g�bre kullan�m� da yine analiz sonucuna g�re eksik bitki besin maddelerinin kar��lanmas� amac�yla yap�lmal�d�r.

-Azotlu g�bre kullan�m�nda kullan�lacak g�bre miktar�n�n yar�s� �ubat-Mart aylar�nda,di�er yar�s� da May�s-Haziran aylar�nda verilmeli,kullan�lan g�bre t�rm�k veya �apa ile topra�a hafif�e kar��t�r�lmal�d�r.

-Fosforlu g�breler erken ilkbahar veya sonbaharda verilmeli,a�a� ta� izd���m�ndeki daire �evresine 15-20 cm. derinlikte ve 15-20 cm. geni�li�inde a��lacak hende�e verilmeli ve �zeri kapat�lmal�d�r.

Malatya�da En �ok Yeti�tirilen Baz� Kay�s� �e�itleri ve �zellikleri

Malatya�da �retilen kay�s� �e�itlerinin ba��nda Hac�halilo�lu �e�idi gelir. Malatya�da �retilen kay�s�n�n % 90��na yak�n� bu �e�itten yap�lmaktad�r. Son y�llarda Kabaa��, So�anc� �e�itlerinin de yayg�nla�t��� g�r�lmektedir.Ayr�ca Hasanbey, ��lo�lu, �atalo�lu, �ekerpare, Ye�en, Hac�k�z, Pa�ami�mi�i ve Turfanda di�er �nemli Malatya kay�s�lar�ndand�r. Bu �e�itlerden Hac�halilo�lu, Kabaa��, So�anc� ve �atalo�lu kurutmal��a elveri�li, di�erleri ise sofral�k �e�itlerdir. Kurutmal�k �e�itleri di�erlerinden ay�ran en �nemli �zellik, kuru madde oranlar�n�n y�ksek olu�udur. Bu �e�itlerde kurumadde oran� % 24-30 aras�nda de�i�mektedir. Di�erlerinde bu oran genellikle % 18-20�ye ��kmaktad�r.

Kurutmal�k �e�itlerden Hac�halilo�lu, So�anc�, �atalo�lu ve Kabaa�� orta irilikte meyve olu�turmaktad�r.

Kay�s� �ekirde�i kabuk ve i�ten meydana gelmi�tir. Meyve a��rl���n�n % 12�sini olu�turur. �ekirdek i�i bile�im olarak Glikozit, Amigdalin, Ni�asta, Ya� ve benzeri maddelerden meydana gelmi�tir. Ac� �ekirdek ila� ve kozmetik sanayiinde; tatl� �ekirdek ise g�da sanayiinde kullan�lmaktad�r. �ekirdek i�i (tohum) al�nd�ktan sonra, geriye kalan kabuk yakacak olarak kullan�lmaktad�r.

Kay�s�n�n Besin De�eri ve �nsan Sa�l���na Yararlar�

Kay�s� ihtiva organik ve anorganik maddeler vas�tas�yla insan sa�l���na olumlu etkilere sahip bir meyvedir. Kay�s� y�ksek miktarda �eker, ni�asta, protein, pektin, pektoz sel�loz, organik maddeler, vitamin A.B.B2, C,E,P, PP, Folik asit, az miktarda K20, C03, P205, CO, daha az miktarda Na20, Ca0, mg0, Fe03, C1 ve eseri miktarda Zn, A1 ve eseri miktarda Zn, A1 ve Cu i�ermektedir. Kay�s� minerallerden potasyum ve vitaminlerden B karoten y�n�nden �ok zengindir. Vitamin A v�cudu ve organlar� saran epitel doku ve g�z�n sa�l���, kemiklerin ve di�lerin geli�imi ile sa�l���, kemiklerin ve di�lerin geli�imi ile sa�l���, endokrin bezlerinin �al��mas� i�in elzemdir. 200-250 gram kay�s� diyeti yeteri kadar ya� i�eriyorsa g�nl�k vitamin A t�ketiminin 1/3��n� kar��layabilir. Ayr�ca kay�s�n�n sodyumca fakir, potasyumca zengin olu�u baz� �zel diyetlerin d�zenlenmesinde yard�mc� olabilir. Sodyum ve potasyum v�cut s�v�lar�n�n kozmatik bas�nc� ve asit baz dengesi i�in gereklidir. V�cutta sodyum birikimi �demlere yola�ar. Potasyum yetersizli�inde glikojen yetersizli�i g�r�l�r. Kay�s� Sodyumun k�s�tlanm�� diyetlerde mesela konjestif kalp yetmezli�inde, b�brek hastal�klar�nda, asit toplanmas� gereken hepatit sirozda ve uzun s�re kartikosteroit tedavi g�ren ki�ilerde kolayl�kla kullan�labilir.Kay�s�dan elde edilen �r�nler

*

Minimal i�lenmi� kay�s�
*

Dondurulmu� kay�s�
*

Kay�s� konservesi, pulpu ve nektar�
*

Kay�s� me�rubatlar�, kay�s� pulp konsantresi
*

Kay�s� j�le, re�el, marmelat� ve kremas�
*

Ye�il kay�s� tur�usu ve kay�s� pestili
*

Toz ve kuru kay�s� (�ir, g�n kurusu ve patik)
*

K�y�lm�� ve do�ranm�� kuru kay�s� �r�nleri
*

Ekstruzyon kay�s� mamulat� ve kay�s� �ekerlemeleri
*

Kay�s� ekstrakt� ve esans�
*

Kay�s� pasta, kek, dondurma ve gofret t�r� mamulat� 

Kay�s� Hasad�, Kurutulmas� ve Pazarlamas�

1. Hasat: Kay�s� a�a�lar�nda en uygun hasat elle toplama �eklinde olup, meyvelerin zarar g�rmemesi ve bir olgunlukta toplanmas�n� sa�lar.

Silkeleyerek hasatta, a�a� alt�na branda serilse bile meyvelerin zedelenmesini ve ayn� olgunlukta toplanmas� sa�lanamaz. ��rparak hasatta yukar�da an�lan zarara ilaveten dallar�n ve meyve g�zlerinin b�y�k �l��de zarar g�rmesine yol a�ar. Son zamanlarda yurt d���ndan ithal edilerek Malatya�da geli�tirilen �r�mcek a�� g�r�n�m�nde olan brandaya silkelemek suretiyle meyvelerin zarar g�rmesinin �nlenmesi yan�nda i�g�c� ve zaman tasarrufu da sa�lanm��t�r.

2. Kurutma: Kuruma s�resini k�saltmak, tabii rengi korumak, b�ceklenmeyi �nlemek ve muhafaza s�resini art�rmak gayesiyle yap�lan k�k�rtleyerek kurutma, toplam �retimin % 80�inden daha fazlas�n� olu�turmaktad�r. Do�rudan topra�a, betona ve bez sergilere serilerek tabii olarak kurutulan �r�nler, toplam �retimin yakla��k % 10�unu olu�turmaktad�r.

3. Pazarlama: Malatya n�fusunun % 60��n�n ge�im kayna��n� olu�turan kay�s�n�n % 95�i ihra� edilmekte olup, bu �lkelerin ba��nda ABD ile Avrupa ba�ta gelmektedir. D�nyada �retilen kuru kay�s�n�n % 65-80�ini Malatya kay�s�s� te�kil eder.

Kay�s�c�l���n Problemleri ve Islah �al��malar�

Malatya kay�s�c�l���ndaki sorunlar; K�lt�rel uygulamalar, teknolojik imkanlar, muhafaza, pazarlama, nakliye ve ihracat alan�nda g�r�lmektedir.

Yeti�tiricilikte en �nemli problem ilkbahar ge� donlar�d�r. Konunun en kesin ��z�m� yap�lacak �slah �al��malar�yla dona dayan�kl� �e�itlerin elde edilmesi olacakt�r. Ayr�ca kaliteli ve bol meyve elde etmek i�in sulama, g�breleme vb. k�lt�rel uygulamalara azami dikkat edilmesi gerekir.

Teknolojik problemler ise hasar s�ras�nda meydana gelen zedelenmeler, k�k�rtleme i�leminin kontrols�z �artlarda yap�lmas� sebebiyle standardizasyonun sa�lanmamas� say�labilir. Bunun i�in k�k�rtleme ve kurutma tekniklerinin geli�tirilmesi gerekir. Kay�s�lar�n muhafazas�, tasnifi, ilenmesi, ambalajlanmas�, ta��nmas� ve ihracat�nda da �ok d�zensizlikler bulunmaktad�r. Standardizasyona gerekli �nemin verilmesinin yan� s�ra reklam geli�tirme faaliyetleri ile kuru kay�s� ihracat�ndaki dar bo�azlar a��labilecektir.

MALATYA TARIM �L M�D�RL��ܒNCE KAYISININ PAZARLAMA SORUNLARI KONUSUNDA YAPILAN �ALI�MALAR

2002 Y�l�nda yap�lan �al��malarla kay�s�n�n ya� olarak pazarlanmas�, pazarlamadaki sorunlara b�y�k �l��de ��z�m olmu�, �hracat�� Firmalarla olan diyaloglarla 2003 y�l�nda daha fazla miktarda ya� kay�s�n�n pazarlanmas�yla bu sorunun b�y�k �l��de giderilmesi cihetine gidilmektedir.Kuru kay�s� ihracat�nda ya�anan en b�y�k problem ise kay�s�daki k�k�rt oran�n�n y�ksekli�i olup, bu konuda 2003 y�l�nda yap�lmas� programlanan �al��malar �unlard�r; 

*

Do�ru K�k�rtleme konusunda yay�m �al��malar�,
*

Bro��r � Afi� - Liflet haz�rlanmas� ve �retim sezonundan �nce �ift�ilere da��t�m�n�n sa�lanmas�,
*

E�itici TV programlar�n�n d�zenlenmesi,
*

K�k�rtleme konusunda Panel d�zenlenmesi,
*

Pilot b�lgeler belirlenerek, ihracat��lar�nda kat�laca�� �retici toplant�lar� d�zenlenmesi,
*

AB normlar�na uygun, d���k k�k�rtl� kuru kay�s�lar�n al�c�lar taraf�ndan tercih edilece�inin ve daha y�ksek fiyatla al�naca��n�n ihracat�� firmalarla beraber haz�rlanacak deklarasyonlarla ilan edilmesi.