Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

Malatya is a city in south-eastern Turkey, and the capital of Malatya Province. It is also known by its older name of Melitene, that dates back to the Roman domination, when Melitene was the base camp of Legio XII Fulminata. An even older name (of the ancient Hittite city) was Milid. Old Malatya lies a few kilometres from the modern city in what is now the villages of Arslantepe (Hittite) and Batalgazi (Byzantine and mediaeval). One of Malatya's most famous sons is the 13th century Syriac polymath Bar-Hebraeus.

The area surrounding Malatya is best known for its apricot orchards, nourished from the alluvial soil of tributaries of the Euphrates. Malatya apricots are often dried in the sun by traditional family-run orchards, collected and shipped throughout the world. Malatya is also the home of �n�n� �niversitesi.

It has a population of 850,658.

Malatya il merkezi olan �ehirdir. Merkeze Ba�l� beldeleri: Beyda��, Dilek, Erenli, Han�m�n�iftli�i, Konak, Orduzu, Tops���t, Yayg�n, �olal�, �ahnahan olup �ehrin en g�zel mesire yeri Konakta bulunmaktad�r. Mesire yerinin ad� Horata olup ayr�nt�lar�n� ilerde sizinle payla�mak dile�iyle. �zg�n adlar� ile semtleri; ���n�k, �armuzu, Tecde, �avu�o�lu, Kiltepe, Boztepe, Ta�tepe, S�tmap�nar�, Karakavak, Koyuno�lu, Samanhar���, Adaf�, Ancarl�, Ba�har�k, Kernek, Ha�ova, �ilesiz.

Malatya ili Do�u Anadolu B�lgesi'nin Yukar� F�rat Havzas�'nda yer almaktad�r. Do�uda Elaz�� ve Diyarbak�r, g�neyde Ad�yaman, bat�da Kahramanmara�, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri ile �evrilidir. �l�eleri: Do�an�ehir, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Ak�ada�, Ye�ilyurt, P�t�rge, Do�anyol, Kale, Battalgazi, Yaz�han, Kuluncuk. �l topraklar�n�n y�z�l��m�: 12.313 km�

Co�rafya ve iklim

�l genelinde yer alan da�lar�n ba�l�calar� Malatya da�lar�, Nurhak da�lar�, Ak�ababa da�lar�, Yama da�� iken, ba�l�ca akarsular S���tl� �ay�, Morhamam �ay�, Kuru�ay, Tohma suyu, Sultansuyu, S�rg� suyu, Beylerderesi, Mam�han ve �iro �ay�d�r. Malatya ilinde karasal iklim ko�ullar� h�k�m s�rer, ancak son y�llarda in�a edilen barajlar il genelinde iklimi yumu�atm��t�r. Kal�n yaz�ayr�ca beyda�lar�n�n o muazzam g�r�nt�s� o uzant�s� �ehre ayr� bir g�zellik katmaktad�r.il do�u anadolu ile g�neydo�u anadolu b�lgesinin aras�nda tampon bir b�lge olma �zelli�inide tas�maktad�r.malatya ili,deprem ku�a�� bak�m�ndan ikinci b�y�k fay ku�a��nda yer al�r b�lgenin da�l�k ve dinamik bir yer hareketlili�ine maruz kalmas� sonucu depremler s�k s�k meydana gelir.yani k�vr�ml� bir arazi �ekli yayg�nd�r b�lgede.

�sminin k�keni: Malatya'n�n ad� K�ltepe tabletlerinde 'Melita' olarak, Hitit tabletlerinde "Maldia" olarak ge�mektedir. Malatya kelimesi Hitit�e bal anlamina gelen "Melid" kelimesinden t�retilmistir. Eski �a� cografyac�larindan Strabon, Malatya'y�, kesin olarak belirtmemekle birlikte, Kommagene s�n�r�nda Kapadokya Krall����n�n (M.�.280-212) on valili�inden biri olarak g�stermi�tir. Hititler M.� . 2000 y�llar�n�n ba��nda bu b�lgede h�k�m s�rmeye ba�lam��lard�r. M.�. 1750 y�llar�nda Ku�sara Kral� Anitta, Anadolu�yu tek bir y�netim alt�nda toplayarak siyasi birli�i sa�lam�� ve Malatya�y� da bu birli�e dahil etmi�tir. II . Mursilis, Muvatalli ve III. Hattusilis d�nemlerinde Malatya, Hitit Merkezine ba�l� kalm��t�r. Asur Kral� Sanherib (M. �. 705-681) d�neminde Asur egemenli�ine giren Malatya, daha sonra Med ve Perslerin hakimiyetine girmi�tir. M .�. 4. y�zy�lda Makedonya Kral� �skender�in Anadolu�yu ele ge�irmesinden sonra, Malatya Hellenistik k�lt�r�n etkisinde kalm��t�r. Bu tarihten sonra Malatya, s�ras�yla, Medlerin, Perslerin, Romal�lar�n, Bizansl�lar�n, Sel�uklular�n egemenli�i alt�na girmi�tir.1515 y�l�ndan itibaren de Osmanl� y�netimi alt�na giren Malatya, Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasas� 89. maddesi) ile il olmu�tur.