Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

Malatyaspor isimli bir kul�p ortaya ��kt�ktan sonra futbol tak�m�n�n profesyonelli�inin tescili ile ilgili i�lemler y�r�t�l�rken halen amat�r olan futbol tak�m� da mahalli amat�r lige kat�lm��t�r. Mahalli ligin ikinci yar�s� ba�lamam��t� ki Malatyaspor futbol tak�m�n�n profesyonelli�inin tescil edildi�i haberi al�nd�. Ve tak�m mahalli ligden �ekilerek yeni sezonda m�cadele edece�i T�rkiye ikinci ligine al�nd�. Malatyaspor kul�b�n�n profesyonel olarak T�rkiye ikinci ligine direk al�nmas� zaman�n futbol federasyonu ba�kan� Say�n Orhan �eref APAK'�n gayretleri ve �abalar� neticesinde olmu�tur. Malatyaspor kul�b� profesyonel olarak ilk genel kurulunu yapm�� ve ba�kanl��a o zaman�n Malatya Belediye Ba�kan� olan Merhum Turgut TEMELL� getirilmi�tir, Y�netim kurulu �yeliklerine ise �lhan KILI�ASLAN, Nuri AKBEZ, Gazi KABASAKAL, �smet ASKERAN, Mustafa KOCAT�RK, Bedri �ALI ve Kaz�m SARAL gibi spor �evresinin yak�nan tan�d��� isimler getirilmi�tir. Malatyaspor Kul�b� Profesyonel tak�m�n�n ilk Teknik Direkt�r� " U�ur ERSOY" 'dur. Malatyaspor Kul�b� kuruldu�u ilk y�l olan 1966 - 1967 sezonunda T�rkiye 2nci liginde sezona ba�lam��, profesyonel ligde ilk sezonunda ligde k�t� bir d�nem ge�irerek sezon sonunda 3nc� lige d��m��t�r. Alt� y�l gibi bir s�re 3nc� ligde oynad�ktan sonra 1972 - 1973 sezonunda ba�ar�l� ge�en bir y�l�n ard�ndan T�rkiye 2nci ligine terfi etmi�tir. 1980 - 1981 sezonunda kullanmakta olunan " Sar� - Siyah " forma rengi " Sar� - K�rm�z� " olarak de�i�tirilmi�tir. 1983 - 1984 sezonunda T�rkiye'de bir ilki ger�ekle�tirilerek nama�lup olarak 1nci T�rkiye ligine terfi etmi�tir. 1nci T�rkiye liginde 6 y�l m�cadele etmi�tir. Bu ligde en ba�ar�l� sezonunu 1987 - 1988 sezonunda ligi 3nc� s�rada bitirerek �lkemizi Balkan Kupas�'nda temsil etmi�tir. 1989 - 1990 sezonunda ligi 44 puanla 14nc� s�rada bitirerek �aibeli bir �ekilde ligden d���r�lm�� ve bu konuda hakl�l��� ispatlanmas�na ra�men bir t�rl� hakk� geri iade edilmemi�tir.
Malatyaspor kul�b� futbol tak�m� 11 y�l 2nci T�rkiye liginde m�cadele etmi� ve nihayet 2000 - 2001 sezonunda klasman birincisi olarak kat�ld��� ekstra Play - Off m�sabakalar sonunda muhte�em bir �ekilde S�per 1nci lige terfi etmi�tir. Malatyaspor kul�b� ba�kanl���n� Malatya Belediye Ba�kan� Say�n Mehmet Ya�ar �ER�� yapmakta iken 2002 y�l�nda Kul�p Ba�kanl��� g�revini, Kul�p Y�netiminin daha profesyonel bir �ekilde olmas� gerekti�ini �u anki Resmi g�revi ile Kul�p Y�neticili�ini yapmakta g��l�k �ekti�ini bildirerek Kul�p Ba�kanl��� g�revinden ayr�lm�� ve yap�lan Ola�an�st� Kongrede Kul�p Ba�kanl��� g�revine Hikmet TANRIVERD� oy �oklu�u ile gelmi�tir.
Her anlamda Profesyonel bir d���nce tarz� ile hareket eden Hikmet TANRIVERD� g�reve geldi�i y�l Seneye UEFA'da m�cadele edece�iz demi� ve bunu ertesi y�l ��kard��� m�thi� kadro ile ba�arm��t�r. Halen Hikmet TANRIVERD� Ba�kanl���ndaki Malatyaspor Kul�b� y�netim Kurulu 29 Asil, 29 Yedek, 3 Denetleme ve 3 Disiplin Kurulundan olu�uyor...

1966 / 1967 : 2nci T�rkiye liginde Profesyonel lige ba�lay��.
1966 / 1967 : Sezonu sonu 2nci ligde 3 �nc� lige d��t� .
1972 / 1973 : sezonun sonunda 3 ligde �ampiyon olarak 2 lige ��kma ba�ar�s�n� g�sterdi .
1983 / 1984 : sezonu nama�lup �ampiyon olarak bitirerek 1nci lige terfi etti.
1984 / 1985 : sezonunda 1. ligi 31 puanla 14nc� s�rada bitirdi .
1985 / 1986 : sezonunda 1. ligi 32 puanla 13ncu s�rada bitirdi.
1986 / 1987 : sezonunda 1. ligi 39 puanla 6. s�rada bitirdi.
1987 / 1988 : sezonunda 1. ligi 62 puanla 3. s�rada bitirdi.
1988 / 1989 : sezonunda 1. ligi 3. s�rada bitirdi�inden Balkan Kupas�na kat�larak �lkemizi Balkan Kupas�nda temsil etti. Kupadaki tek ma��n� �n�n� Stad�'nda Yunanistan'�n Ofi De Crete tak�m�yla oynayan Malatyaspor, ma�tan 3-2 yenik ayr�ld�.
1988 / 1989 : sezonunda 1. ligi 43 puanla 12. s�rada bitirdi. Bu sezon Fenerbah�e ile T�rkiye Kupas�'nda yar� final oynad� ve �stanbul'da 1-0 yenildi�i ma��n r�van��nda 2-1 kazanmas�na ra�men elendi.
1989 / 1990 : sezonunda 1. T�rkiye ligini 44 puanla 14. s�rada bitirdi ve 2. T�rkiye ligine d��t�.
1996 / 1997 : 2. lig Klasman 5. grup 4. s�rada 43 puanla bitirdi.
1997 / 1998 : 2. lig Klasman 5. grubu 6. s�rada 42 puanla bitirdi.
1998 / 1999 : 2. lig Klasman 5. grubu 6. s�rada 37 puanla bitirdi.
1999 / 2000 : 2. lig Klasman 5. grubu 4. s�rada bitirdi.
2000 / 2001 : sezonunu 2. lig Klasman 5. grupta lider olarak tamamlad�. Antalya'da yap�lan Ekstra play of m�sabakalar� sonucunda T�rkiye S�per 1. ligine terfi etti. 2001 / 2002 : 1. S�per Ligine 11 y�l aradan sonra girdi�i ilk sezon olmas� nedeni ile zor bir ilk yar� ve ard�ndan Muhte�em bir ikinci yar� ile B�t�n futbol otoritelerinin d��mesine kesin olarak bakt��� Malatyaspor; 15 y�ll�k bir s�re i�erisinde ilk yar�y� sonuncu bitiren tak�mlar�n hepsinin k�me d��mesine ra�men, b�y�k ba�ar� g�sterip ligde kald�.
2002/2003 sezonu ligi be�inci s�rada tamamlayarak �lkemizi UEFA Kupas�'nda temsil etme hakk�n� kazand�. Kupan�n ilk turunda e�le�ti�i �svi�re'nin Basel tak�m�na Malatya'da Hakan ve Murat Yak�n'�n golleriyle 2-0 yenilen ekibimiz, deplasmandaki ma��n normal s�resini Celaleddin Ko�ak'�n golleriyle 2-0 galip kapatarak kar��la�may� uzatmaya g�t�rd�. Uzatman�n ilk yar�s�nda Basel'in Streller ile kaydetti�i g�m�� gol kupadan elenmemize yol a�t�. Malatyaspor, T�rkiye Kupas�'nda Galatasaray'� deplasmanda 2-1 yenip yar� finale ��kt�. Yar� finalde sahas�nda Trabzonspor'a 3-0 yenilerek elendi.
2003/2004 sezonunda Malatyaspor 45 puan toplay�p ligi 8. s�rada bitirdi.