Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

Halil �brahim DA��Z (Malatya Valisi) 

1959 Osmaniye do�umlu olan Vali Halil �brahim Da��z; ilk, orta ve lise ��renimini Osmaniye�de tamamlad�. 1980 y�l�nda Ankara �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesinden, 1994 y�l�nda ise Hukuk Fak�ltesinden mezun oldu.

Memuriyet hayat�na 1981 y�l�nda Kastamonu Kaymakam aday� olarak ba�layan Da��z, Sar�cakaya ve Halfeti Kaymakaml��� g�revlerinde bulundu. Da��z, daha sonra ��i�leri Bakanl��� merkez te�kilat�nda; E�itim Daire Ba�kanl���nda �ube M�d�r�, Sivil Savunma Genel M�d�rl��� Daire Ba�kan�, Mahalli �dareler Genel M�d�rl���nde Daire Ba�kan�, Mahalli �dareler Genel M�d�rl���nde Genel M�d�r Yard�mc�s� ve 17 Ekim 1997 - 18 Ekim 1999 tarihleri aras�nda Mahalli �dareler Genel M�d�r� olarak g�rev yapt�. 

Merkez te�kilat�ndaki g�revleri s�resince ��i�leri Bakanl���nca y�r�t�len Kamu Y�netim Reformu ve Mahalli �dareler Reformu �al��malar�nda yer alan Da��z, Avrupa konseyi ve �e�itli uluslararas� kurulu�lar�n ilgili komite ve toplant�lar�na Bakanl�k temsilcisi olarak kat�ld�. 

�ngilizce bilen Vali Da��z, 1990-1991 y�llar�nda Amerika Birle�ik Devletlerinde bulundu. 

18 Ekim 1999 - 7 �ubat 2003 tarihleri aras�nda Isparta Valili�i g�revinde bulunan Da��z daha sonra 15 �ubat 2003 - 31 Ocak 2004 tarihleri aras�nda Ad�yaman Valili�i yapt�. 

Ad�yaman Valisi iken, �nceki Valinin yarg� karar� ile g�reve iade edilmesi sonucunda Merkez Valili�ine atand�. 

��i�leri Bakanl���ndaki Merkez Valili�i g�revine ek olarak 1 �ubat 2005 tarihinde T�rkiye Belediyeler Birli�i Genel Sekreterli�i g�revini �stlenen Halil �brahim Da��z; evli ve 3 �ocuk babas�. 

21.01.2006 tarihi itibariyle ilimizdeki g�revine ba�lam��t�r.