Malatya Anadolu Lisesi Resmi Websitesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Malatya hakk�nda en geni�, en sorunsuz ve en k�kl� platform.1999'dan beri (Malatya'n�n en b�y�k) T�rkiye'nin say�l� sitesinden 'en vefak�r' olan�.Y�lland�k�a g�zelle�en, sa�l��a da gayet yararl� site.

Turgut �ZAL (13 EK�M 1927 17 N�SAN 1993) 

Turgut �zal, banka memuru Mehmed S�dd�k ve ilkokul ��retmeni Hafize Han�m��n �ocuklar� olarak 13 ekim 1927�de Malatya�da d�nyaya geldi. Babas�n�n g�revi nedeniyle ilk ve orta ��renimini yurdun de�i�ik yerlerinde tamamlad�. Turgut daha d�rt ya��nda iken aile Bilecik�in S���t il�esine ta��nd�. Buras�, Anadolu Sel�uklu Sultan� Alaaddin� Keykubat��n Ertu�rul Bey�e yurtluk olarak verdi�i, sonra da Ertu�rul Bey�in o�lu Osman Bey�in Osmanl� Devleti�nin temelini att��� yerdir. Yeti�ti�i bu �evre, Turgut �zal��n ki�ili�inin olu�umunda temel rol oynayacakt�r.

�zal ��renim hayat�na burada ba�lad�. Daha sonra aile Silifke�ye ta��nd�. �zal bu y�llarda �srarla pilot olmay� arzu etmektedir. Fakat burada ge�irdi�i bir kaza onun bu arzusuna ula�mas�na engel olacakt�r. Bindi�i e�e�in �zerinden semer kaym�� ve kolu hasar g�rm��t�r. Bu, kolunun biraz k�sa kalmas�na sebep olmu� ve b�ylece pilotluk hayalleri de suya d��m��t�r.

Mehmed S�dd�k Bey�in g�revi nedeniyle aile s�k s�k il de�i�tirir. Nitekim �zal bu arada orta okulu da Mardin�de bitirir. Ama Mardin�de lise yoktur. Annesi Hafize Han�m, o�lunun ya Konya Lisesi�nde ya da Kabata� Lisesi�ni okumas�n� arzu etmektedir. Her iki okul da paral�d�r. �zal��n paral� yat�l� okumas� gerekmektedir. B�ylece �zal, 25 lira daha ucuz oldu�u i�in, Kabata��a de�il, Konya Lisesi�ne verilir. Fakat bu arada ortanca o�ul Korkut da Ortaokulu bitirir. Ailenin her iki �ocu�u da paral� yat�l� okutmaya g�c� yetmemektedir. Aile buna da bir ��z�m yolu bulur. �ki karde� de day�lar� S�leyman Do�an��n Malatya�daki evlerine belli bir kira kar��l���nda yerle�tirilir. Ye�enleri H�sn� de yanlar�nda kalacakt�r.

Aile sonunda Kayseri�de tekrar bulu�tu. �zal liseyi Kayseri�de bitirir. Turgut �zal girdi�i �� fak�ltenin de imtihanlar�n� ba�ar�r. Fakat bunlar�n aras�ndan �Tܒn�n Elektrik M�hendisli�i�ni se�er. Burs almaya ba�lay�nca ailesine y�k olmaktan kurtulur.

�zal��n yokluklar aras�nda ge�en bu tahsil hayat�, hayata at�ld�ktan sonra hay�r ama�l� �e�itli cemiyetlerde g�rev almas�nda da temel rol oynam��t�r. Devlet Planlama Te�kilat��nda �al���rken, daireye u�rayan ihtiya� sahibi bir fakire verecek bir �ey bulamay�nca �zerindeki elbiseleri ��kar�p vermesinde, zorluklar ve yoksulluklar aras�nda ge�en hayat�n�n rol� b�y�kt�r.

�niversite y�llar�nda gen�lik hareketlerinde de aktif rol al�r. Talebe Cemiyetinde yard�m kolu ba�kanl��� yapar. Karde�i Korkut�la birlikte, �Anadolu�nun ba�r�ndan kopanlara �stanbul�u Tan�tma Kul�b��n� kurar. 1940�l� y�llar�n o insan hak ve h�rriyetleri a��s�ndan s�k�nt�l� g�nlerinde, Mare�al Fevzi �akmak��n cenazesinin �sl�mi usullere g�re g�m�lmesi ve vatanda��n omuzlar�nda ta��nmas� konusunda aktif rol oynar.

�zal, 1950 y�l�nda �niversiteden mezun oldu. Ayn� y�l Ankara elektrik ��leri Et�d �daresi�nde m�hendis olarak �al��maya ba�lad�. Bu arada evlendi. Fakat bu evlilik k�sa s�rd�. 1952 y�l�nda sona eren bu evlilikten sonra, kendisinin de �al��t��� E�Eݒde daktilocu olarak g�rev yapan Semra Han�m�la evlendi. �zal��n bu evlilikten 3 �ocu�u oldu.

�zal bu evlilikten hemen sonra mesle�inde ihtisas yapmas� amac�yla Amerika�ya g�nderilir. D�n���nde Elektrik i�leri Et�d �daresi�nde Genel Direkt�r Teknik M��aviri olarak g�rev al�r. 1958 y�l�nda zaman�n h�k�metince kurulan Planlama Komisyonu�nun sekreterye g�revini de yapan �zal, bu arada askerlik g�revini de yapmak �zere 1959 y�l�nda Ankara Ordonat Okulu�nda yedek subay olur. Devlet Su ��leri Genel M�d�r� S�leyman Demirel de, usta asker Turgut �zal��n yan�nda yedek subay ��rencisi olarak gelir ve �zal ona hem komutanl�k, hem de ��retmenlik yapar. 1960 y�l�ndaki askeri darbe s�ras�nda �zal askerdir. Askerlik g�revinin hemen ard�ndan elektrik ��leri Et�d �daresi�ndeki g�revine tekrar d�nen �zal, Devlet Planlama Te�kilat��n�n kurulu� �al��malar�na da kat�l�r.

1965 se�imlerinden sonra Ba�bakan olan S�leyman Demirel�in yan�nda �nce dan��man� olarak g�rev alan �zal, daha sonra da 1967 y�l�nda DPT M�ste�arl����na getirildi. DPT�de sol planlamac�lar a��rl�kta olmas�na ra�men, �srarla planlamada �zel giri�ime a��rl�k verilmesi gerekti�ini savundu. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra DPT�daki g�revinden ayr�ld� ve Amerika�ya gitti. Burada 1973 y�l�na kadar kalyan ve D�nya Bankas� Sanayi Dairesi�nde sanayi ve maden konular�nda �zel dan��manl�k g�revi yapan �zal, yurda d�n���nde �zel sekt�rde bankac�l�k, demir�elik, otomotiv sanayi, tekstil, g�da, d��me ve d�k�m alanlar�nda y�netici olarak �al��t�. 1977 Genel Se�imlerinde MSP�den �zmir Milletvekili aday� oldu ve se�imi az bir farkla kaybetti. Daha sonra MESS�de Sendika Ba�kan� olarak g�rev yapt�. Kas�m 1979 y�l�nda S�leyman Demirel Ba�kanl���nda kurulan az�nl�k h�k�metiyle tekrar devlet memurlu�una d�nen �zal�a, Ba�bakanl�k M�ste�ar� ve DPT M�ste�ar Vekilli�i g�revi verildi. T�rk ekonomisinin liberalle�mesini hedefleyen 24 Ocak kararlar�n�n haz�rlanmas�nda aktif g�rev ald�.

12 Ocak 1980 askeri darbesinden sonra kurulan B�lend Ulusu H�k�meti�nde ekonomik i�lerden sorumlu Ba�bakan Yard�mc�l��� g�revine getirildi. 22 ay kald��� g�revinden 14 Temmuz 1982 yy'ly'nda istifa etti 20 May�s 1983�te Anavatan Partisi�ni kuran �zal 12 Eyl�l sonras� yap�lan ilk serbest genel se�imlerde 6 Kas�m 1983�de 211 milletvekili ��kararak toplam 400 ki?iden olu�an parlamentoda �o�unlu�u sa�lad� ve iktidar oldu.

Milli G�venli Konseyi, se�imin Milliyet�i Demokrasi Partisi taraf�ndan kazan�lmas�n� ve Halk�� Parti�nin de ana muhalefet partisi olmas�n� arzu ediyordu. �zal��n se�imleri kazanmas� s�rpriz oldu. Kenan Evren H�k�meti kurma vazifesini �zal�a vermekte biraz teredd�t g�sterdi ve H�k�meti de ancak 13 Aral�k 1983�te onaylad�. Birinci �zal H�k�meti 24 Aral�k�ta g�venoyu ald�. �dari ve mali alanda devrim say�lacak kararlara imzas�n� att� ve ilk yap�lan yerel se�imlerde de ezici bir �st�nl�k sa�lad�. 1984 y�l� Mart��nda yerel y�netimlerde de iktidar oldu.

13 Nisan 1985�te yap�lan ilk b�y�k kongrede tekrar genel ba�kanl��a se�ilen �zal, 1987 y�l�nda yap�lan genel se�imlerde de 292 milletvekili ��kararak TBMM�de �o�unlu�u sa�lad�. �kinci �zal H�k�meti 21 Aral�k 1987 de a��kland� ve bu h�k�met T�rkiye Cumhuriyeti�nin 47. H�k�meti oldu.

18 Haziran 1988�de yap�lan Anavatan Partisi 2. Ola�an Kongresi s�ras�nda �zal�a suikast giri�iminde bulunuldu ve elinden yaraland�. �zal ayn� g�n takrar oy birli�iyle genel ba�kanl��a se�ildi.

31 Ekim 1989�de Kenan Evren�den bo�alan Cumhurba�kanl��� makam�na se�ildi ve T�rkiye Cumhuriyeti�nin 8. Cumhurba�kan� olarak 9 Kas�m 1989�da g�reve ba�lad�.

Herkes �zal��n laik bir �lkenin cumhurba�kan� olarak cuma namaz�na gidip gitmeyece�ini merakla bekliyordu. Fakat o her zamanki gibi rahat ve tabulara meyden okuyan tavr�yla Ankara Kocatepe Camii�ne gitti ve cuma namaz�n� k�ld�. O g�n Kocatepe�de izdiham ya�and� ve halk sevincinden g�zya�lar�na bo�uldu.

T�rkiye�nin b�lgesinde etkin rol oynam�s�n� isteyen �zal, Balkanlara ve hemen pe�inden Orta Asya�ya yapt��� o uzun ve yorucu seyahatlerden sonra d�nd��� o �ok sevdi�i vatan�nda, 17 Nisan 1993�te vefat etti.

Cumhurba�kan� se�ildi�inin ertesi g�n� sevin� g�zya�lar�yla kendisini Kocatepe Camii�nde kar��layan halk, bu kez onu ayr�l�k g�zya�lar�yla ayn� yerden u�urlad�.

��ld�kten sonra beni �stanbul�a defnedin, k�yamete kadar Fatih Sultan Mehmed�in manevi ruhaniyeti alt�nda bulunmak istiyorum� �eklindeki vasiyetine uyularak Adnan Menderes�in de bulundu�u yere defnedildi.